De Pommer in'n Elsaß 1871

De Pommer in'n Elsaß 1871. (Otto Vogel, Pommernspeegel S. 114)

Ne, is dit hier een snurrig Land,
Dat leet ick mi nich drömen,
Hier geet ja Alls ut Rand und Band,
Un Tid is't, dat to tömen:
Wat Een hier seggt,
Versteet Keen recht,
Französch kalürt,
Is wat Een hürt,
Dat Best is, red ees ok so:

Bong schur ok! - Kann Sie nit verstehen!
Ke sät wuh? - Ungelogen
O ma schön filj! - I muß nun gehn!
Resteh! - Bleibt mir gewogen!
O töwen S' wat!
Villicht helpt dat:
Hier in dit Bok
Steet't hochdütsch ok,
Französch is dräben Antwurt.

Wie geht es Ihnen? gut? - O nong!
Wie heißen Sie - Diabel!
Bin ganz verzweifelt schon! - O bong!
Ich lieb' Sie! - Pah kapabel!
Ne, dat's to dull
Dat Mat is vull!
Se hölt - parraplü!
Tom Besten mi!
Is da ne Unnerhollung?

Was dunnerlüchting! - Mong diö!
Ick segg di! - Lieber Pommer!
Wust mi ok god sin! - Wui Moßjö!
Wur lang? - Den ganzen Sommer!
Warraftig, kik!
Dat gung jo glik!
Heff ick nich recht
All ümmer seggt:
Plattdütsch, das is de Weltsprak!