Plattblog: Arne Uplegger

Lütt Vadding

Bumm, Bumm, Bumm,
So geit dat jümmers – Stunn um Stunn.
Deip drin in Di, dor schlücht een Ding,
Alljeden glöwt dat löppt so hin.

Lies mehr…

De Pommern-Minsch

In Griepswold läwt de Pommern-Minsch,
Hei kümmt von’t Water, liggt in Klinsch,
Mit Lüd von woutannersher,
Dat Œwerein, dat föllt em schwer.

Lies mehr…

Afschräven: Worschu!

Heimatleiw un Muddersprak Wohrschu!

Lies mehr…

Ick weit ein Land – Korten för Meck-Pomm

As ick so öwer de Korten ut Frankreich nahdacht hew, dor is mi infulln, dat ick joar ook eens ’n poor Korten makt hew – för min schönt‘ Meck-Pomm‘!

Lies mehr…

Ahns is

In den een orrer annern Moment gift dat keen Gaud un keen Leeg. De Ding de sünd nur, so as wie sei sünd. Ahns is!

Lies mehr…